Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Umake zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Umake zijn vrijblijvend en Umake behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Umake. Umake is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Umake dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Indien u per acceptgiro betaalt dient de betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Umake.

4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, voordat Umake een dienst of product heeft geleverd, is Umake gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5 Indien u door middel van het overschrijden van de betalingstermijn met enige betaling in gebreke bent, nadat Umake een dienst of product heeft geleverd, is Umake gerechtigd om een aanmaning te sturen met een betalingstermijn van 14 dagen. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is Umake gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen volgens W.I.K. (Wet Incasso Kosten).

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Umake verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

5.2 3D modellen gemaakt door Umake blijven in alle gevallen eigendom van Umake, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Umake geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Op de producten van Umake zit een garantietermijn van 3 maanden. Deze garantie houdt in dat wanneer het gekochte product binnen deze periode mankementen vertoont zonder toedoen van u of derden. Wanneer achteraf blijkt dat de oorzaak bij u of derden ligt zal de garantie van het product niet op Umake kunnen worden verhaald en zullen eventuele extra kosten op u worden verhaald. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Umake de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.2 Op de producten van fabrikanten waarvan Umake als leverancier dient, is de garantie die geldt over desbetreffende producten afhankelijk van de door de fabrikant van het product gestelde voorwaarden. Umake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mankementen aan het product welke niet door toedoen van Umake tot stand zijn gekomen.

7.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat of als de vertraging. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7.4 Wanneer een niet traceerbare zending niet wordt geleverd, moet hier tijdig een melding van worden gemaakt. Dit kan tot 30 dagen na verzenddatum. Zodra dit termijn wordt overschreden, kan Umake niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren van de zending.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Umake, dan wel tussen Umake en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Umake, is Umake niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Umake.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Umake in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Umake gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Umake kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door Umake gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Umake deze Voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Umake in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Umake vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Umake is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.4 De printkwaliteit is per geprint product in geringe mate afwijkend, Umake is niet aansprakelijk voor verschil in kwaliteit van identieke producten.

10.5 Umake is niet aansprakelijk voor defecten in het product door toedoen van verkeerd aangeleverde 3D ontwerpen en/of informatie door derden.

10.6 Op verzend verpakking worden enkel de naam, straat, huisnummer, postcode, plaats en eventueel land genoteerd. Overige gegevens of opmerkingen worden niet op de verzend verpakking genoteerd.

10.7 Umake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet geleverd worden van bestellingen door toedoen van derden of het incorrect aangeven van het verzend adres.

10.8 Kosten voor het eventueel retourneren van producten kunnen onder geen omstandigheden op Umake worden verhaald.

Artikel 11. Voorwaarden Festicap inclusief alle varianten (hierna ‘Festicap’ genoemd).

11.1 De Festicap is geen originele dop en is daarom niet op alle flessen 100% waterdicht. Het is mogelijk dat de Festicap tijdens correct gebruik vloeistof lekt. Umake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het lekken van vloeistoffen door de Festicap.

11.2 Umake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade wegens lekken van de Festicap.

11.3 Umake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de Festicap, alsmede de inname van de Festicap door de daarvoor bevoegde personen.

11.4 Wederverkoop van Festicaps is slechts toegestaan door de daarvoor door Umake bevoegd gestelde personen en/of instanties. Umake behoudt het recht om deze bevoegdheid op ieder moment te beëindigen.

11.5 Festicap is een gedeponeerd merk. Festicaps mogen niet worden aangeduid en/of beschikbaar worden gesteld onder andere (merk)namen.

11.6 Omruilen van Festicaps of restitutie van het aankoopbedrag van de door u of derden aangekochte Festicaps is wegens hygiënerisico’s in geen enkele omstandigheden mogelijk.

11.7 De naar Umake geretourneerde Festicaps zullen ten alle tijden worden vernietigd.

11.8 Festicaps zijn niet vaatwasbestendig en kunnen tevens niet worden blootgesteld aan temperaturen boven de 50ºC zonder dat er blijvende schade aan de Festicap optreedt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.